Komplexní kineziologické vyšetření

Komplexní kineziologické vyšetření provádí fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu, pracovní a ergonomické vyhodnocení.  Součástí anamnézy jsou dále dotazy na prodělané choroby, úrazy, operace a to i takové, které se současným problémem zdánlivě nesouvisí. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení. Fyzioterapeut hodnotí celkové držení těla, využívá vyšetření pohledem a pohmatem, vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby kloubů, svalovou sílu (svalový test), kloubní vůli, vyšetřuje také stav měkkých tkání, svalové dysbalance (nerovnováhy) a funkční pohybové stereotypy, zkrácené a ochablé svaly, rozsahy pohybů, hypermobilitu atd. U dětí hodnotí stupeň psychomotorického vývoje.  Na základě provedeného vyšetření stanoví fyzioterapeut diferenciálně-diagnostickou, klinickou rozvahu a následně ve spolupráci s klientem cíl terapie a krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán. Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i poučení pacienta o průběhu rehabilitace. Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.