Pro pacienty

 

Sběr informací

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu splatnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Práva pacienta:

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Souhlas s poskytováním zdravotních služeb můžete kdykoliv odvolat. (Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem, není-li dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, rodiče, nebo jiné svéprávné osoby blízké, pokud je známa.)

Máte právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí.
Při poskytování zdravotních služeb máte právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí.
Máte právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), které odpovídají Vaším zdravotním potřebám.
Máte právo na „druhý názor“ – vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám poskytuje zdravotní služby.

Máte právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.

Máte právo znát jméno zdravotnických pracovníků, kteří Vás ošetřují, a také studentů, kteří jsou při péči o Vás přítomní. Přítomnost studentů připravujících se na zdravotnické povolání můžete odmítnout.

Pokud máte smyslové postižení nebo těžké komunikační problémy zapříčiněny zdravotními důvody, máte právo dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolíte, včetně možnosti tlumočení druhou osobou.

Máte právo na to, abyste byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Zdravotníkovi, který Vás informuje, můžete klást doplňující otázky vztahující se k Vašemu zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, ty musí být srozumitelně zodpovězeny. (Upozorňujeme, že zdravotníci můžou podávat informace dle svých kompetencí, nelékařští zdravotničtí pracovníci nejsou kompetentní sdělovat diagnózu, prognózu léčby apod.)

Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi pacienta. Pacientovi se pak podávají informace přiměřeně k jeho rozumové vyspělosti.

Osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, jsou zdravotníci oprávněni sdělit informace, které jsou nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví.

Můžete se vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě můžete určit, které osobě má být podána.

Při přijetí do péče můžete určit osoby, které mohou být informovány o Vašem zdravotním stavu, a současně můžete určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v zákonem určených případech vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Rovněž můžete vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče. Určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu můžete kdykoliv odvolat.

Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, kterým se mají podávat informace, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Plné znění viz zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

Poučení o pravidlech poskytování domácí zdravotní péče:

Vážená pacientko, vážený paciente, vážená rodino,

praktický lékař nebo lékař specialista Vám nebo Vašemu blízkému předepsal na základě aktuálního zdravotního stavu domácí zdravotní péči. Domácí péče je zdravotní služba poskytovaná ve Vašem domácím prostředí a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Ošetřovat Vás budou kvalifikované zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti, podle typu předepsané péče. Počet návštěv, jejich rozsah a prováděné úkony určuje vždy lékař.

Pravidla poskytování domácí zdravotní péče v Malyra s.r.o.

Domácí zdravotní péče má svá pravidla a je nutné je dodržovat. Proto Vás i Vaše rodinné příslušníky žádáme o spolupráci a komunikaci, aby naše práce byla efektivní a k Vašemu prospěchu.

Přístup k pacientovi

Pro rychlý a bezpečný přístup zdravotníků k pacientovi zajistěte:

 • Viditelné označení domu, bytu číslem popisným.
 • Fungující zvonek. V případě, že není možnost, aby pacient nebo rodina umožnili vstup zdravotníka do bytu, je možné domluvit předání klíčů od bytu, které Vám budou po ukončení péče vráceny spět.
 • Domácí zvířata, hlavně psy, držte mimo prostor, do kterého zdravotník vstupuje. Napadení zdravotníka zvířetem je důvodem k ukončení péče.

 Čas návštěvy

Čas návštěvy je vázán na indikaci lékaře z důvodu zajištění léčebného plánu. Přesný čas návštěvy nelze z organizačních důvodů přizpůsobovat přání pacienta a jeho rodinných příslušníků. Čas návštěvy se dodržuje, pokud to vyžaduje povaha ošetření (např. z důvodu odběrů biologického materiálu (krev, moč), časové aplikace léčiva atd.). Odběry biologického materiálu probíhají ve všední dny od 7:00 – 9:00 hod, není-li lékařem určeno jinak. Zdravotníci se snaží domluvit se na čase příští návštěvy, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o poskytování zdravotní péče, navíc s dopravou, může se zdravotník zdržet u předchozího pacienta, případně s ohledem na aktuální dopravní situaci na cestě, proto prosíme o pochopení.

Komunikace se sestrou

Telefonní číslo na stále dostupnou pohotovostní linku domácí péče: 723 989 016. Prosíme, uložte si toto číslo do paměti telefonu a předejte i pečující osobě.  Použijte ho v případě:

 • nahlášení odběrů biologického materiálu,
 • převozu do nemocnice,
 • v mimořádné situaci, kdy nebudete přítomen na adrese poskytování péče,
 • v případě závažných změn zdravotního stavu, a to do 20:00 hod., v pozdějších hodinách kontaktujte RZP na čísle 155,
 • dotazů, zajištění doplňkové péče.

Pokud je u Vás poskytována paliativní péče, budete informován o individuálních možnostech komunikace mimo dobu návštěv sestry.

Komunikace s fyzioterapeutem

Probíhá prostřednictvím recepce fyzioterapie, tel: 734 412 587.

Poskytování péče a informací

Domácí zdravotní péče je poskytovaná na základě souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce s péčí. Souhlas s poskytováním domácí zdravotní péče může být pacientem kdykoliv odvolán, péče bude ukončena na základě informovaného poučení pacienta.

Při ošetřování ran je důležitá objektivní dokumentace vývoje stavu rány. K tomu slouží fotodokumentace – pořízení fotografie rány. Zdravotnický personál tak může porovnat aktuální stav rány s předchozím stavem, zhodnotit úspěšnost léčby a zvolit další léčebný postup. Fotografie pořizuje a posuzuje pouze zdravotník – sestra nebo lékař. Ošetření Vám bude poskytnuto i bez souhlasu s fotodokumentací. Souhlas s fotodokumentací můžete kdykoliv odvolat.

Zdravotničtí pracovníci jsou oprávněni poskytovat informace dle svých kompetencí. O stanovené diagnóze a léčbě je oprávněn informovat pouze lékař. Sestra může poskytnout doplňující informace a informace ohledně poskytované ošetřovatelské péče. Fyzioterapeut poskytuje informace související s poskytovanou fyzioterapií.

Práva pacienta jsou na našich webových stránkách.

Připomínky, stížnosti

Jakékoliv připomínky nebo stížnosti ohledně poskytované péče sdělte vedoucí pracoviště na tel. čísle: 723 989 016, v případě fyzioterapie: 734 412 587, nebo prostřednictvím e-mailu: domaci.pece@malyra.cz. Postup řešení stížností je uveden na našich webových stránkách.

 Další informace

Úkony hrazené ze zdravotního pojištění:

 • doprava zdravotní sestry, fyzioterapeuta za účelem provedení zdravotní péče,
 • poskytnutí péče v rozsahu určeném lékařem – pokud zdravotní péči neindikuje lékař, není hrazená ze zdravotního pojištění.
 • V případě hospitalizace prosím nahlaste tuto skutečnost! V případě, že nám hospitalizace neoznámíte a vyjede k Vám naše zdravotní sestra, budeme nuceni Vám zbytečný výjezd sestry dát k úhradě, neboť pojišťovna toto nehradí.