Osobní asistence

Poslání: „Osobní asistencí pomáháme seniorům a osobám s postižením zvládat každodenní běžné činnosti v pro ně bezpečném prostředí, s asistencí pracovníků přímé péče, tak aby mohly mít své soukromí v nájemním bytě v domě se zvláštním určením
s názvem Dům Ludmila.“

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení či nemoc, se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu.

 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.

 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).

 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb uživatele nejen v jeho přirozeném prostředí.

 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb

Zásady

 • Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází – při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace.

 • Zachování mlčenlivosti – svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím.

 • Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí – snížená soběstačnost a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolat obavy z omezování vlastních práv uživatele.

 • Respektování uživatelova názoru i přesvědčení a uplatnění jeho vlastní vůle, partnerský přístup – při poskytování osobní asistence je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu s uživatelem; podporujeme jeho aktivní spoluúčast na formulování svých přání a potřeb.

 • Individuální přístup k potřebám uživatele služeb – každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Při vyjednávání o poskytování osobní asistence máme vždy na zřeteli priority uživatele.

 • Podpora nezávislosti uživatele a převzetí odpovědnosti za vlastní život – služby uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti.

 • Pružné reagování na aktuální potřeby uživatele – průběžně sledujeme veškeré změny u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby.

 • Zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele – pracovníci vystupují v kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.

Dům Ludmila pro své obyvatele zajišťuje sociální služby formou osobní asistence v rozsahu individuálních potřeb a požadavků obyvatel. Každý obyvatel si sjedná osobní asistenci k úkonům, které nezvládne sám vykonat (osobní hygiena, oblékání, strava – příprava, ohřev, podání stravy, úklid domácnosti, nákupy, vyřizování věcí na úřadech a jiné).

Úkony osobní asistence jsou hrazeny zvlášť, nejsou součástí nájemného a služeb spojených s bydlením. Kdykoli během dne mají obyvatelé možnost si přivolat pečovatelku mobilním telefonem. Úhrada za úkony osobní asistence činí 155,- Kč za hodinu, počítáno dle spotřebovaných minut.

V Domě Ludmila je mimo služeb spojených s bydlením a sociálních služeb osobní asistence dostupná též domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.