Odlehčovací služba

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služeb je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek nebo prostor k zajištění vlastních potřeb (např. zdravotní a lázeňské péče).

Pomáháme rodinám seniorů a osob s postižením zvládat každodenní běžné činnosti v pro ně bezpečném prostředí, s asistencí pracovníků přímé péče, v domě se zvláštním určením s názvem Dům Ludmila, ve zvlášť vyhrazených prostorách pro poskytování odlehčovací sociální služby.

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 • Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě
 • Kapacita pobytové formy jsou 4 lůžka ve dvou pokojích
 • Maximální doba umístění uživatele je 3 měsíce

 

AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 • Ambulantní forma služby je poskytována od 7:00 do 19:00
 • Kapacita ambulantní formy péče jsou 2 osoby

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení či nemoc, se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu.
 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.
 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).
 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb uživatele nejen v jeho přirozeném prostředí.
 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.

 

Poskytujeme sociální službu v rozsahu základních činností stanovených zákonem o sociálních službách, mezi něž patří

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

V případě potřeby je dostupná domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Zásady

 • Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází – při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace.
 • Zachování mlčenlivosti – svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím.
 • Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí – snížená soběstačnost a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolat obavy z omezování vlastních práv uživatele.
 • Respektování uživatelova názoru i přesvědčení a uplatnění jeho vlastní vůle, partnerský přístup – při poskytování osobní asistence je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu s uživatelem; podporujeme jeho aktivní spoluúčast na formulování svých přání a potřeb.
 • Individuální přístup k potřebám uživatele služeb – každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Při vyjednávání o poskytování osobní asistence máme vždy na zřeteli priority uživatele.
 • Podpora nezávislosti uživatele a převzetí odpovědnosti za vlastní život – služby uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti.
 • Pružné reagování na aktuální potřeby uživatele – průběžně sledujeme veškeré změny u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby.
 • Zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele – pracovníci vystupují v kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.